سولماز

پیشنهادهای جادویی برای بند آمدن خونريزی

براي جلوگيري از خونريزي، خوردن پرتقال، آلو، چغندر، شلغم، كرفس، هويج، شاهي، جوشانده دانه...

دارو جهت جلوگيري از خونريزي بيني

دارو جهت جلوگيري از خونريزي بيني (Platanus orientalis ) دارو : گل خشك شده درخت چنار طرز تهيه و استعمال :...

داروي ضد خونريزي هاي اعضاي داخلي بدن

داروي ضد خونريزي هاي اعضاي داخلي بدن نسخه شماره 1- داروي ضد خونريزي هاي اعضاي داخلي بدن (Ajuca...

داروي ضد خونريزي

داروي ضد خونريزي نسخه شماره 1- داروي ضد خونريزي (Acacia arabica ) دارو : صمغ عربي مقدر امصرف : 2 تا 4 گرم...

داوري ضد خونريزي سينه و ريه

 داروي ضد خونريزي تمام اعضاي بدن بويژه ضد خونريزي سينه و ريه (Polygonum bistorta ) دارو : ريشه انجبار...

داروهاي معالج استسقا و آب آوردن نسوج و اندامها – ورم

نسخه هاي تك دارويي نسخه شماره 1- داروي معالج آب آوردن انساج (Betula pendula ) دارو : پوست غان مقدرمصرف :...

داروهاي معالج بيماريهاي كليه و مثانه

دارو ي معالج عوارض كليه و مثانه (Berberis vulgaris ) دارو : ميوه يا پوست ريشه گياه زرشك مقدر مصرف : 3تا 4...

دارو جهت رفع احتباس ادرار و ضعف مثانه

 دارو جهت رفع احتباس ادرار و ضعف مثانه (Apium petroselinum ) دارو : تمام قسمتهاي گياه به ويژه تخم جعفري...

داروي ضد دردهاي سنگ كليه و مثانه

داروي ضد دردهاي سنگ كليه و مثانه نسخه شماره 1 – داروي ضد دردهاي سنگ كليه و مثانه (Allium porrum )...

دارو جهت بيماريهاي مجاري ادراري

دارو جهت بيماريهاي مجاري ادراري نسخه شماره 1 – دارو جهت بيماريهاي مجاري ادراري (Rubia tinctorum )...