برچسب:, , ,

درمان قوز کمر

حرکات ورزشی مخصوص درمان قوز کمر

فعالیت هایی چون رانندگی ، نشستن پشت میز کامپیوتر، بغل کردن بچه و غیره موجب گرد شدن شکل شانه ها...