برچسب:,

مسمومیت

داروی آپومورفین،عوارض و موارد مصرف و…

نام تجاری Apokyn, Uprima موارد مصرف 1-ایجاد استفراغ در مسمومیت و یا مصرف بیش از حد دارو از راه خوراکی...