برچسب:, , , , , , ,

توقف پریود

روشهایی برای توقف پریود یا جلو انداختن آن

وقتی که پریود شما در زمان نامناسبی بیاید ممکن است برنامه ریزی شما را بهم بریزد. ولی آیا راهی...