برچسب:, , ,

نقش آقایان در سقط جنین

آقایان در سقط جنین و حمایت از همسر چه نقشی دارند؟

سقط جنین متأسفانه تا حدزیادی رایج است ولی اشاره به اینکه چگونه اتفاق افتاده بسیار مشکل است...