برچسب:, ,

آزبستوز

آزبستوز،بیماری شغلی در کمین کارگران صنعتی

آزبستوز عبارت‌ است‌ از التهاب‌ ريه‌ها به‌ علت‌ استنشاق‌ ذرات‌ آزبست‌. اين‌ يك‌...