برچسب:, , ,

مازوخیسم

مازوخیسم جنسی چیست؟

مازوخیسم( آزارخواهی ) جنسی mazochism لذت جنسی، باسوءرفتار جنسی یا روانی قرارگرفتن ، یا...