برچسب:,

درباره بیماری ویپل بیشتر بدانید…

نشانه های همراه بیماری ویپل می تواند شامل تب 54% ، خیز ، سروزیت ( پلورزی ، پریکاردیت ،...