برچسب:, , , , , , , ,

گیاه غافث

خواص دارویی و ویژگی های گیاه غافث

خصوصیات گیاه شناسی: گیاهی است پایا، به ارتفاع 30 تا 60 سانتیمتر و دارای ساقه ای راست و پوشیده از...