گیاه شیطرج (موچه)

خواص دارویی گیاه شیطرج (موچه)

نام های دیگر: شیطرج، مسواک الراعی، موچه

نام علمی : Lepidium latifolium

گویند معرب شیتره فارسی است و به عربی مسواک‌الراعی و فاغوس و خامشه و به فارسی بیخ برنده نامند؛ رازی گفته دو نوع می‌باشد هندی و شامی و مستعمل بیخ آن است و قوت آن تا پنج سال باقی می‌ماند.
طبیعت آن در آخر سوم گرم و خشک است.

خواص عمومی آن

به عنوان پاک کننده و سوزاننده و چرک انداز پوست، باز کننده و مصلح اخلاط لزج بدن و صاف کننده آواز و سینه و دافع بلغم، مفاصل و دردهای آنها و نفخ و سموم طحال بوده و هاضم و مهیح قوا و سقط کننده جنین است.

طریق استعمال آن بیشتر در ترکیب با شیر یا سرکه و یا در آب و نمک خیساندن است.

ضماد آن با سرکه برای معالجه برص و جوش های خشک  بهق سفید و جرب و پوسته شدن پوست مفید است.

شیطرج سیاه کننده پوست بدن و نافذ و پاک کننده است زیرا در وحله اول پوست را به صورت آبله در آورده سپس به آب می اندازند و آن را دفع می نماید.

این ضماد برای درد مفاصل نیز مسکن خوبی است. ضماد برگ آن پوست را باز می کند و با ریشۀ راس برای درد طحال و سیاتیک و جرب چرکی مفید است که آن را به مدت ربع تا نیم ساعت بر موضع می گذارند.

مقدار مصرف خوراکی آن یک درهم است و برای ریه مضر می باشد که مصلح آن صمغ عربی و مصطکی است

افعال و خواص دیگر آن

جلادهنده و سوزاننده و نعوظ آور و مقرح جلد و مفتح و مسهل اخلاط لزجه و صاف کننده آواز و دافع بلغم مفاصل و امراض آنها و بادها و سموم و طحال و هاضم و برانگیزاننده باه و مسقط جنین و طریق استعمال آن بیشتر آنست که با شیر و یا سرکه و با در آب نمک خیسانیده استعمال نمایند و ضماد آن با سرکه جهت برص و بهق سفید و جرب و قوبا و باز شدن پوست مفید برای آنکه سیاه کننده جلد بدن و نافذ و جلادهنده است و اولاً آبله می کند و پس مقرح ساخته مواد آن را دفع می نماید و به اصلاح می آورد و درد مفاصل را نیز مفید است و درد را ساکن می‌گرداند و ضماد برگ آن مقرح جلد و با بیخ راسن جهت سپرز و عرق النساء و جرب متقرح که ربع ساعت تا نیم ساعت بر آن بگذارند.

مقاله مرتبط :   ۷ درمان طبیعی و خانگی برای دردمفاصل

منبع: پیک شفا


نویسنده مطلب:
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.